Pascal wyświetlanie podanego imienia n razy po przecinku

Program wyświetla podane imię n razy po przecinku

Program prosi o podanie imienia i ilości wyświetlenia i wyświetla tyle razy po przecinku ile zostało podane

program wys_imie;
var imie:string;
  ile_razy,i:word;
begin
write('Podaj imię:');
readln(imie);
write('Ile razy wy˜wietlić?');
readln(ile_razy);
 repeat
    begin
    write(imie);
    write(',');
    i:=i+1;
    end;
    until ile_razy=i;
readln;
end.

Użycie repeat, until.

Strona wyszukana na takie tagi:

 • pascal otwock plan zajec