Program zamieniający minuty na godziny

Napisz program który na podstawie dowolnej ilości minut zwraca ile to jest całkowitych godzin i ile minut.

var l_min:word;l_godz:byte;
begin
write('Podaj liczbę minut: ');
readln(l_min);
l_godz:=l_min div 60;
l_min:=l_min mod 60;
write('Jest to ',l_godz,' Godzin');
if l_min > 0 then write(' i ',l_min,' Minut!');
readln;
end.

Poznajemy instrukcję warunkową if, oraz metody dzielenia, oraz uzyskiwania reszty.
Mod – reszta z dzielenia
Div – dzielenie przez liczby całkowite

Pascal wyświetlanie liczb całkowitych od 1 do n w kolumnie

Napisz program, który wyświetli liczby całkowite od 1 do n każdą w osobnym wierszu.

Wyświetlanie liczb całkowitych od 1 do n

program liczby;
var i,liczba:longint;
begin
writeln('Program wy˜wietla liczby całˆkowite od 1 do n w kolumnie.');
write('Podaj liczbę całˆkowitą:');
readln(liczba);
 for i:=1 to liczba do
        begin
          writeln(i);
        end;
    readln;
end.

Użycie zmiennej longint.
Pętla for odlicza, od 1 do rozmiaru liczby.
writeln – wyświetla liczbę i przechodzi do kolejnej kolumny.

Program liczy również od 1 do ujemnej liczby n, jeżeli ona jest ujemna – Modyfikacja programu

Program sprawdza czy podana liczba jest dodania czy jeżeli jest dodania wykonuje działanie programu powyżej, jeżeli natomiast ujemna, odlicza do niej od 1 do tej liczby.

Podaj liczbę: 7
1
2
3
4
5
6
7

Podaj liczbę: -5
0
-1
-2
-3
-4
-5

program liczby;
var i,liczba:longint;
begin
writeln('Program wyś˜wietla liczby caˆłkowite od 1 do n w kolumnie.');
write('Podaj liczbę całˆkowitą:');
readln(liczba);
if liczba>0 then
begin
 for i:=1 to liczba do
        begin
          writeln(i);
        end;
 end else
 begin
 i:=1;
   repeat
   i:=i-1;
   writeln(i);
   until i=liczba
 end;
    readln;
end.

Wykorzystanie repeat, until.
Pascal wyświetlanie liczb całkowitych.

Program dodaje liczby dopóki suma nie przekroczy wartości 100

Program dodaje liczby dopóki suma nie przekroczy wartości 100, po zakończeniu program ma zapytać czy kontynuować.

program dodawanie;
var wylacz:char;liczba:byte;dodaj:byte;
begin
repeat
liczba:=0;
while(100>=liczba) do
    begin
    write('Podaj liczb© którą mam dodać: ');
    readln(dodaj);
     liczba:= liczba+dodaj;
     writeln(liczba);
    end;
write('Kontynuować? t/n: ');
readln(wylacz);
until(wylacz='n');
end.

Pascal przelicznik rozmiaru monitora na cale

Napisz program przeliczający rozmiar monitoru z cm na cale.
Podajesz długość i szerokość ekranu, a on wyświetli ci w calach rozmiar przekątnej ekranu.

program licze;
var a,b,przek:real;
const cal=2.5;
begin
  write('Podaj dˆługo˜ść monitora(cm): ');
  readln(a);
  write('Podaj szeroko˜ść monitora(cm): ');
  readln(b);
  przek:=sqrt(a*a*b*b)/ 1000;
  przek:=przek/cal;
  writeln('Przękątna twojego monitora wynosi ',przek:0:2,' cala.');
  readln;
end.

Użycie stałej.

Program liczący wartość bezwzględną

Pascal wartość bezwzględna

Program obliczający wartość bezwzględną z liczby.

var liczba:real;
begin
write('Podaj liczbę: ');
readln(liczba);
if (liczba < 0) then
liczba := -liczba;
write('Warto˜ść bezwzględna liczby równa jest:',liczba:0:3);
readln;
end.

Gdy liczba jest mniejsza od 0 program zmienia znak na przeciwny.
Poznajemy if-y.

Program zapisujący 30 losowych liczb do tablicy

Program który zapisuje do tablicy 30 losowych liczb.
Tablica z 30 losowymi liczbami.

program losowanie;
uses crt;
var tab:array[0..30] of word;i:byte;
begin
randomize;
  for i:=1 to 30 do
  begin
  tab[i]:=random(9999);
  writeln('Wylosowane liczby to: ',tab[i]);
  end;
  readln;
end.

Przedstawione wykorzystanie funkcji random.

Program liczący liczbę płyt

125 m chodnik składamy z 4 metrowych gotowych płyt ile płyt potrzeba na zbudowanie chodnika. Napisz program, który na podstawie podanych długości chodnika podaje ilość płyt.

program plyty;
uses crt;
const plyta=4;
var dlugosc:word;l_plyt:byte;
begin
write('Podaj dlugosc chodnika(w metrach):' );
readln(dlugosc);
l_plyt:= dlugosc div plyta;
if (dlugosc mod plyta) > 0 then
l_plyt:= l_plyt+1;
write('Musisz kupić ',l_plyt);
if(l_plyt=1) then write(' pˆłyte!')
else if(l_plyt<5) then write(' płˆyty!')
else write(' płˆyt');
readln;
end.

const - stała, ustawiamy jaka jest stała długość płyty chodnikowej.

Program sprawdzający parzystość liczby

Program prosi o podanie liczby całkowitej. Musi odpowiedzieć czy jest parzysta.

Program sprawdzający czy liczba jest parzysta:

var liczba:longint;
begin
writeln('Program sprawdzający czy liczba jest parzysta.');
write('Podaj dowolną liczbę całkowitą: ');
readln(liczba);
if(liczba mod 2) > 0 then
write('Liczba jest nieparzysta!')
else
write('Liczba jest parzysta');
readln;
end.

Pascal sprawdzanie ile miesiąc liczy dni

Program sprawdza ile dni ma miesiąc. Jeżeli liczba miesięcy wykracza poza 12 wyświetla odpowiedni komunikat.

program miesiac;
uses crt;
var a:byte;
begin
writeln ('Podaj miesiac: ');
readln (a);
if (a>12) then
writeln ('Nie ma takiego miesiaca')
else
case a of
2: writeln ('Ten miesiac ma 28 dni');
1,3,5,7,8,10,12: writeln ('Ten miesiac ma 31 dni')
else
writeln ('Ten miesiac ma 30 dni');
end;
readln;
end.

Proste użycie case.

Pascal wyświetlanie liczb całkowitych od n do 1 po przecinku

Program wyświetla liczby całkowite od n do 1 po przecinku

Pascal wyświetlanie liczb po przecinku od liczby n do 1.

program liczby;
var liczba:longint;
begin
writeln('Podaj liczbę n:');
readln(liczba);
    while liczba<1 do
    begin
        liczba:=liczba+1;
        write(liczba,',');
    end;
readln;
end.

Jeżeli nie chcemy na końcu przecinka to usuwamy z write(liczba,','); to ,',' , a pod tym dodajemy ten kod if(liczba<>1) then write(',');.