Zapisywanie 20 pierwszych liczb parzystych w pliku txt

Program który zapisuje 20 pierwszych liczb parzystych w notatnikowym formacie – txt.

Program zapisuje 20 pierwszych liczb parzystych do pliku tekstowego.

program liczb20;
var i:byte;liczba:integer;plik:text;
begin
for i:=1 to 20 do
    begin
     assign(plik,'liczby.txt');
     rewrite(plik);
     liczba:=i*2;
     writeln(plik,liczba);
     close(plik);
    end;
end.

Aby, program działał nie wymagane jest utworzenie pliku liczby.txt.

Pascal Cezar (Szyfrator)

Program szyfruje ciąg znaków przerabiając go na ciąg liczb. Szyfr cezara.

program cezar;
uses crt;
var
napis:string;
klucz:char;
d,i:integer;
BEGIN
writeln('Podaj napis');
readln(napis);
writeln('Podaj klucz');
readln(klucz);
d:=length(napis);
for i:=1 to d do
begin
kod:=ord(napis[i]);
kod:=kod+klucz;
szyfr:=chr(kod);
write(szyfr);
end;
END.

Pascal obliczanie funkcji f(x)=(x+2)/(|x-1|-2) od -20 do 20

Program obliczający funkcję f(x)=(x+2)/(|x-1|-2) w przedziałach od -20 do 20, program sprawdza czy zaszło dzielenie przez 0.

Zamiast x jest i.
pn:=(x+2)
pd:=|x-1|
pd:=(pd-2)
y:=pn/pd

pn – licznik
pd – mianownik

program funkcja;
var i:integer;
  y,pn,pd:real;
begin
writeln('Program obliczający funkcję od -20 do 20. Naci˜śnij enter.');
readln;
for i:=-20 to 20 do
    begin
    pn:=i+2;
    pd:=i-1;
    if(pd<0) then pd:=-pd;
    pd:=pd-2;
    if(pd=0) then write('Zaszłˆo dzielenie przez 0 w ',i)
    else begin
    y:=pn/pd;
    write('Wynik funkcji dla argumentu x=',i,' wynosi ',y:0:2);
    end;
    writeln;
    end;
readln;
end.

Szczęśliwa liczba z podanego numeru

Szczęśliwa liczba

Program sprawdzający czy dana liczba występuje w danym numerze telefonu.

program szczelb;
var numer,szczesliwa:string;i:byte;znalazlem:boolean;
begin
szczesliwa:='126';
write('Podaj numer telefonu(123456789): ');
readln(numer);
for i:=1 to 7 do
begin
if(numer[i]=szczesliwa[1])
and (numer[i+1]=szczesliwa[2]) and (numer[i+2]=szczesliwa[3]) then
znalazlem:=true;
end;
if(znalazlem=true) then writeln('Gratulujemy! Numer ',numer,' jest szczśliwy!');
readln;
end.

Program tworzący 2 tablice 5 elementowe Imię i nazwisko, oraz prosi o ich wypełnienie

Napisać program który tworzy 2 tablice 5 elementowe. Imię i nazwisko. A następnie. Prosi użytkownika aby je wypełnić.

program tablice;
var imie,nazwisko:array[0..5] of string;i:byte;
begin
  for i:=1 to 5 do
  begin
    write('Podaj imie: ');
    readln(imie[i]);
    write('Podaj nazwisko: ');
    readln(nazwisko[i]);
  end;
  writeln('Tablica gotowa!!');
  for i:=1 to 5 do
  writeln('Imie: ',imie[i],' Nazwisko: ',nazwisko[i]);
  readln;
end.

Program pobierający z pliku liczby i liczący z nich średnią

Pobieranie liczb z pliku pascal

Dany jest plik tekstowy zawierający 20 liczb. Program ma otworzyć ten plik, pobrać zawartość pliku i policzyć średnią.

program srednias;
var srednia:real;plik:text;i:byte;liczba:integer;
begin
    assign(plik,'liczby.txt');
    reset(plik);
    repeat
    readln(plik,liczba);
    srednia:=srednia+liczba;
    i:=i+1;
    until eof(plik);
    srednia:=srednia/i;
    writeln('—rednia liczb z pliku wynosi: ',srednia:0:2);
    readln;
end.

Wymagane jest istnienie pliku liczby.txt.
Problem może pojawić się z błędnym umiejscowieniem pliku.

Strona wyszukana na takie tagi:

 • pascal program

Program losujący 6 liczb z danego przedziału – Pascal lotto

Napisz program Lotto. Użytkownik ma podać 6 liczb. Program ma wylosować 5 liczb z danego przedziału i wyświetlić ile trafiliśmy.

program lotto;
var a:char;
  b:array[1..6] of byte;
  i,licznik,liczba:byte;
begin
randomize;
licznik:=0;
i:=1;
writeln('Witamy w programie Lotto. Nacisnij enter.');
readln;
writeln('Wybierz typ losowania a)Wybrane liczby b)Chybiˆł trafiłˆ');
readln(a);
if a='b' then
  begin
  repeat
  b[i]:=random(50);
  i:=i+1;
  until i=6;
  end;
if a='a' then
  begin
  repeat
  writeln('Podaj liczb©.');
  readln(b[i]);
  inc(i);
  until i=6;
  end;
writeln('Twoje liczby to: ',b[1],' ',b[2],' ',b[3],' ',b[4],' ',b[5],' ',b[6],'.');
for i:=1 to 6 do
    begin
      liczba:=random(50);
      if b[i] = liczba then licznik:=licznik+1;
    end;
    write('Trafiˆe˜ ',licznik);
    if licznik=0 then
     write(' liczb!')
    else if licznik=1 then write(' liczbą!')
    else write(' liczby!');
readln;
end.

Strona wyszukana na takie tagi:

 • napisz program wylosujący liczby z przedziału

Program zapisujący plan lekcji w pascalu

Plan lekcji w Pascalu

Napisz program, który zapisze podany plan lekcji do pliku tekstowego na wybrany dzień.

program lekcj2a;
var plik:text;p:char;
lekcja:string[20];
begin
assign(plik,'c:\plan_lekcji.txt');
rewrite(plik);
repeat
begin
write('Podaj dzień: ');
readln(lekcja);
writeln(plik,lekcja);
write('Zakończyc?t/n');
readln(p);
end;
until p='t';
close(plik);
end.

Do działania programu nie wymagane jest istnienie pliku plan_lekcji.txt. Program sam go utworzy!
Zapisywanie planu lekcji do pliku

Strona wyszukana na takie tagi:

 • pascal wyszków plan zajęć
 • pascal nysa plan lekcji
 • pascal wyszków plan lekcji