Zapisywanie 20 pierwszych liczb parzystych w pliku txt

Program który zapisuje 20 pierwszych liczb parzystych w notatnikowym formacie – txt.

Program zapisuje 20 pierwszych liczb parzystych do pliku tekstowego.

program liczb20;
var i:byte;liczba:integer;plik:text;
begin
for i:=1 to 20 do
    begin
     assign(plik,'liczby.txt');
     rewrite(plik);
     liczba:=i*2;
     writeln(plik,liczba);
     close(plik);
    end;
end.

Aby, program działał nie wymagane jest utworzenie pliku liczby.txt.

Program symujący bankomat w języku pascal

Program udający bankomat można wpłacać, wypłacać on zapisuje oraz pobiera informacje do pliku o naszej zdolności kredytowej.

Bankomat napisany w języku pascal. Pieniądze, które wpłacamy bądź wypłacamy zapisywane są w pliku tekstowym. Jest to prosty program symulujący bankomat.

Pascal bankomat

program bankomat;
uses crt;
var plik:text;
  wkasa,kasa,chkwota:integer;
  wyb,koniec:char;

begin
  Assign(plik,'kasa.txt');
  reset(plik);
  readln(plik,kasa);
  wkasa:=kasa;
  close(plik);
  repeat
writeln('----------- BANKO-MAT -----------');
writeln('Na twoim koncie znajduje się: ',kasa,' pln.');
writeln('Klikając 0 wracasz do menu gˆłównego!');
writeln('Debet wynosi 300zˆł');
writeln('a)Wypłˆać pieniądze');
writeln('b)Wpˆłać pieniądze');
writeln('c)Rezygnuje z transakcji');
wyb:=readkey;
if kasa>-300 then
begin
if wyb='a' then
 begin
  writeln('-------- Jaką kwotę chcesz wypłˆacić --------');
  writeln('1) 20zˆ       2) 50zˆ');
  writeln('3) 100zˆ      4) 200zˆ');
  writeln('5) Wybiorę(ręcznie) 0) anuluj ');
  wyb:=readkey;
    case wyb of
    '1': kasa:=kasa-20;
    '2': kasa:=kasa-50;
    '3': kasa:=kasa-100;
    '4': kasa:=kasa-200;
    '5': begin
    write('Podaj kwotę:');
    readln(chkwota);
    kasa:=kasa-chkwota;
    end;
  end;
 end;
end
else writeln('Ta usˆługa jest nieaktywna nie masz wystarczających ˜środków na koncie!');
 if wyb='b' then
 begin
  writeln('-------- Jaką kwotę chcesz wpˆłacić --------');
  writeln('1) 20zˆ       2) 50zˆ');
  writeln('3) 100zˆ      4) 200zˆ');
  writeln('5) Wybiorę(ręcznie) 0) anuluj ');
  wyb:=readkey;
    case wyb of
    '1': kasa:=kasa+20;
    '2': kasa:=kasa+50;
    '3': kasa:=kasa+100;
    '4': kasa:=kasa+200;
    '5': begin
    write('Podaj kwotę:');
    readln(chkwota);
    kasa:=kasa+chkwota;
    end;
  end;
 end;
 if(wkasa<>kasa) then
    begin
    writeln('Transakcja przebiegˆła pomy˜ślnie! Dziękujemy za korzystanie z naszych usˆług!');
    rewrite(plik);
    writeln(plik,kasa);
    close(plik);
    end;
    writeln('Czy chcesz skorzystać ponownie? t/n');
    koniec:=readkey;
    if(koniec='t') then wyb:='0';
     until wyb<>'0';
     writeln('Dziękujemy za korzystanie z naszych usłˆug!');
 readln;
end.

Ważne – Pascal Bankomat

Aby, program działał poprawnie wymagane jest utworzenie pliku, kasa.txt w folderze w którym znajduje się program, w nim zapisywane będą nasze fundusze.

Pascal Cezar (Szyfrator)

Program szyfruje ciąg znaków przerabiając go na ciąg liczb. Szyfr cezara.

program cezar;
uses crt;
var
napis:string;
klucz:char;
d,i:integer;
BEGIN
writeln('Podaj napis');
readln(napis);
writeln('Podaj klucz');
readln(klucz);
d:=length(napis);
for i:=1 to d do
begin
kod:=ord(napis[i]);
kod:=kod+klucz;
szyfr:=chr(kod);
write(szyfr);
end;
END.

Pascal obliczanie funkcji f(x)=(x+2)/(|x-1|-2) od -20 do 20

Program obliczający funkcję f(x)=(x+2)/(|x-1|-2) w przedziałach od -20 do 20, program sprawdza czy zaszło dzielenie przez 0.

Zamiast x jest i.
pn:=(x+2)
pd:=|x-1|
pd:=(pd-2)
y:=pn/pd

pn – licznik
pd – mianownik

program funkcja;
var i:integer;
  y,pn,pd:real;
begin
writeln('Program obliczający funkcję od -20 do 20. Naci˜śnij enter.');
readln;
for i:=-20 to 20 do
    begin
    pn:=i+2;
    pd:=i-1;
    if(pd<0) then pd:=-pd;
    pd:=pd-2;
    if(pd=0) then write('Zaszłˆo dzielenie przez 0 w ',i)
    else begin
    y:=pn/pd;
    write('Wynik funkcji dla argumentu x=',i,' wynosi ',y:0:2);
    end;
    writeln;
    end;
readln;
end.

Losowanie liczb i sprawdzanie ile razy wylosowano daną liczbę z przedziału

Napisać program sprawdzający ile razy wylosujemy liczbę 15, losując 100 razy. Liczbę z przedziału od 1 do 50.

program losuj;
uses crt;
var ile,liczba:byte;
i:integer;
begin
randomize;
ile:=0;
i:=0;
while i<1000 do
 begin
	liczba:=random(25)*2+1;
	writeln(liczba);
	if(liczba=15) then ile:=ile+1;
	i:=i+1;
 end;
write('Liczb© 15 wylosowano ',ile,' razy!');
readln;
end.

Uses crt;

Strona wyszukana na takie tagi:

 • turbo pascal programy gotowe

Pascal sklep – Kupujemy drukarke, z asortymentem

Napisz program, który policzy cenę kupna drukarki, wraz z wybranym do niego asortymentem.

Pascal sklep

program drukarka;
var a,b:char;
  kwota:integer;

begin
repeat
writeln('Witamy w sklepie. Wybierz model drukarki, który Cię interesuje');
writeln('a)HP Laser Jet Pro 400');
writeln('b)Samsung 165W');
writeln('c)Canon PIXMA7');
readln(a);
if a='a' then
  begin
  kwota:=269;
  end;
if a='b' then
  begin
  kwota:=243;
  end;
if a='c' then
  begin
  kwota:=286;
  end;
writeln('Czy chcesz kupić tˆusz do drukarki ?');
writeln('a) Tˆusz czarno biaˆły');
writeln('b) Tˆusz kolorowy');
writeln('c) Obydwa');
writeln('d) Nie chcę tˆuszu');
readln(a);
if a='a' then
  begin
  kwota:=kwota+33;
  end;
if a='b' then
  begin
  kwota:=kwota+42;
  end;
if a='c' then
  begin
  kwota:=kwota+33+42;
  end;
if a='d' then
  begin
  kwota:=kwota;
  end;
writeln('Czy chcesz przedˆłużyć okres gwarancyjny o 12 miesięcy ? [t/n]');
readln(a);
if a='t' then
  begin
  kwota:=kwota+7;
  end;
if a='n' then
  begin
  kwota:=kwota;
  end;
writeln('Mamy dla Pana promocję. Za jedyne 5zˆł może Pan otrzymać ryzę papieru. Czy chce Pan zakupić przedmiot ?[t/n]');
readln(a);
if a='t' then
  begin
  kwota:=kwota+5;
  end;
if a='n' then
  begin
  kwota:=kwota;
  end;
writeln('Za wszystko zapˆaci pan ',kwota,'zˆ');
readln;
writeln('Czy chcesz powtórzyć zakupy ?[t/n]');
readln(b);
until b='n';
end.

Użycie if-ów oraz pętli, do powtórzenia programu.

Strona wyszukana na takie tagi:

 • gotowe programy pascal