Zapisywanie 20 pierwszych liczb parzystych w pliku txt

Program który zapisuje 20 pierwszych liczb parzystych w notatnikowym formacie – txt.

Program zapisuje 20 pierwszych liczb parzystych do pliku tekstowego.

program liczb20;
var i:byte;liczba:integer;plik:text;
begin
for i:=1 to 20 do
    begin
     assign(plik,'liczby.txt');
     rewrite(plik);
     liczba:=i*2;
     writeln(plik,liczba);
     close(plik);
    end;
end.

Aby, program działał nie wymagane jest utworzenie pliku liczby.txt.

Program sprawdzający parzystość liczby

Program prosi o podanie liczby całkowitej. Musi odpowiedzieć czy jest parzysta.

Program sprawdzający czy liczba jest parzysta:

var liczba:longint;
begin
writeln('Program sprawdzający czy liczba jest parzysta.');
write('Podaj dowolną liczbę całkowitą: ');
readln(liczba);
if(liczba mod 2) > 0 then
write('Liczba jest nieparzysta!')
else
write('Liczba jest parzysta');
readln;
end.