Pascal przelicznik rozmiaru monitora na cale

Napisz program przeliczający rozmiar monitoru z cm na cale.
Podajesz długość i szerokość ekranu, a on wyświetli ci w calach rozmiar przekątnej ekranu.

program licze;
var a,b,przek:real;
const cal=2.5;
begin
  write('Podaj dˆługo˜ść monitora(cm): ');
  readln(a);
  write('Podaj szeroko˜ść monitora(cm): ');
  readln(b);
  przek:=sqrt(a*a*b*b)/ 1000;
  przek:=przek/cal;
  writeln('Przękątna twojego monitora wynosi ',przek:0:2,' cala.');
  readln;
end.

Użycie stałej.

Program liczący wartość bezwzględną

Pascal wartość bezwzględna

Program obliczający wartość bezwzględną z liczby.

var liczba:real;
begin
write('Podaj liczbę: ');
readln(liczba);
if (liczba < 0) then
liczba := -liczba;
write('Warto˜ść bezwzględna liczby równa jest:',liczba:0:3);
readln;
end.

Gdy liczba jest mniejsza od 0 program zmienia znak na przeciwny.
Poznajemy if-y.

Pascal obliczanie funkcji f(x)=(x+2)/(|x-1|-2) od -20 do 20

Program obliczający funkcję f(x)=(x+2)/(|x-1|-2) w przedziałach od -20 do 20, program sprawdza czy zaszło dzielenie przez 0.

Zamiast x jest i.
pn:=(x+2)
pd:=|x-1|
pd:=(pd-2)
y:=pn/pd

pn – licznik
pd – mianownik

program funkcja;
var i:integer;
  y,pn,pd:real;
begin
writeln('Program obliczający funkcję od -20 do 20. Naci˜śnij enter.');
readln;
for i:=-20 to 20 do
    begin
    pn:=i+2;
    pd:=i-1;
    if(pd<0) then pd:=-pd;
    pd:=pd-2;
    if(pd=0) then write('Zaszłˆo dzielenie przez 0 w ',i)
    else begin
    y:=pn/pd;
    write('Wynik funkcji dla argumentu x=',i,' wynosi ',y:0:2);
    end;
    writeln;
    end;
readln;
end.

Program sprawdzający czy można zbudować trójkąt

Program prosi o podanie 3 boków odcinka. I odpowiada czy da się zbudować trójkąt.

var a,b,c:real;wynik:boolean;
begin
writeln('Sprawdź czy trójkąt o danych rozmiarach istnieje.');
write('Podaj rozmiar 1 boku: ');
readln(a);
write('Podaj rozmiar 2 boku: ');
readln(b);
write('Podaj rozmiar 3 boku: ');
readln(c);
if (a>b) and (a>c) then
    begin
    if a<b+c then wynik:=true
    else wynik:=false;
    end
else if (b>a) and (b>c) then
    begin
    if b<a+c then wynik:=true
    else wynik:=false;
    end
else
    begin
    if c<a+b then wynik:=true
    else wynik:=false;
    end;

if(wynik = true) then writeln('Trójkąt o danych bokach istnieje!')
else writeln('Nie można zbudować trójkąta!');
readln;
end.

Użycie if-ów oraz znajomość warunku na istnienie trójkąta.